تبلیغات
قرآن و حدیث - شنوائی وبینائی

قرآن و حدیث
 

                                 

                                      شنوائی وبینائی


کلمات سمع(شنیدن) وبصر(دیدن) درکناریکدیگر 19 مرتبه درقرآن پاک ذکرگردیده که در17 موردکلمه سمع قبل از بصرآمده که بشر تاچندی پیش ازرازوحکمت این مسئله آگاه نبود.

وهوالذی انشاءلَکم سمع والابصروالافئده....... (سوره نحل 78)

إن السمع والبصر والفواد............(سوره اسراء 36)

وجعل لکم السمع والابصاروالافئده........ (سوره نحل 78)

واقیعت اینست که هردوعضویعنی گوش وچشم ازحواس گرانبها ومهمی هستندکه انسان بوسیله انها میتواند باعلم خارج ارتباط برقرارکند، امور ادراکی رادریابد واشیاراازهم فرق داده وباآنها آشناشود. لاکن درقرآن مجید آوردن لفظ شنوائی قبل ازبینائی تقریبآ بصورت یک قاعده درآمده است.

باتوجه به یافته های علمی میتوان علت این امر راچنین توضیع داد:

حس شنوائی درجنین قبل از بینائی فعال میشود. دانشمندان باارسال فریکانس های صوتی بطرف زن بارداری که آخرین روزهای مدت بارداری رامیگذراندمشاهده کردند که جنین باانجام حرکاتی به این اصوات پاسخ میدهد.

فراگیری نطق دردرجهء اول ازطریق شنوائی انجام میگیرد. بطوریکهاگرطفل ناشنوابدنیاآید یادگرفتن تکلم برایش ناممکن میباشد که این مسئله میتواند باعث تاءخ عقلی وادراکی(عقب ماندگی ذهنی) گردد. درحالیکه افرادزیادی نابین متولدگردیده اند ولی توانسته اند مدارج عالی علمی راکسب کنندوحتی نوآوری داشته باشند.

کسیکه شنوائی اش راقبل ازتکلم ازدست داده باشدقادربه تکلم نخواهدبود.

سخن گفتن وسیله ایست برای ایجاد ارتباط بااشخاص ماحول وهماهنگی بامحیط خارجی وتوسط سخن گفتن شخص میتواند ابرازوجودکندونیازهایش رابیان کند. اگرسیستم شنیدن ناقص باشد شخص تکلم کرده نمیتواند واین برای شخص خیلی دردآوروناتوان کننده میباشد. امروزه متخصصین معیوبیت ها نوع معیوبیت ناگویائی(که همواره همراه باناشنوائی میباشد) راسخت ترین نوع معیوبیت ها میدانند.

چشم مسئول بینائی است. اماگوش علاوه از شنوائی وظیفهء موازنه وتعادل رانیزدارامیباشد.

شایدحکمت های دیگری نیزدرتقدم سمع بربصرموجودباشدکه دانش بشری هنوزقابلیت درک آنرانداشته است.

نوشته: احمد فرید فرزاد هروی

برگرفته از اندیشه سبزادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1389 توسط فاضل
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک| بازپخش : بانک جامع قالب های فارسی