تبلیغات
قرآن و حدیث - فضیلت تلاوت سوره های قرآن کریم (7)

قرآن و حدیث
 

79- فضیلت تلاوت این سوره نازعات

در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است : من قراء سورة و النازعات  لم یكن حبسه و حسابه یوم القیامة الا كقدر صلاة مكتوبة حتى یدخل الجنة : كسى كه سوره نازعات را بخواند توقف و حساب او در روز قیامت تنها به اندازه خواندن یك نماز روزانه است ، و بعد از آن وارد بهشت مى شود . امام صادق علیه السلام  مى فرماید: من قراءها لم یمت الا ریان ، و لم یبعثه الله الا ریان ، و لم یدخله الجنة الا ریان : كسى كه این سوره را بخواند سیراب از دنیا مى رود، و خداوند او را سیراب محشور مى كند، و سیراب وارد بهشت مى سازد  سیراب از رحمت بى پایان حق.

مسلم است كسى كه محتواى این سوره را كه آیات تكان دهنده اش ‍ ارواح خفته را بیدار و متوجه وظائف خود مى سازد در جان خویش ‍ پیاده كند از چنان پاداشهایى برخوردار خواهد شد، نه آنها كه فقط به خواندن الفاظ قناعت مى كنند.

 تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 72

80- فضیلت تلاوت این سوره عبس

در حدیثى از پیغمبر گرامى اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است : من قراء سورة عبس جاء یوم القیامة و وجهه ضاحك مستبشر: كسى كه سوره عبس  را بخواند روز قیامت در حالى وارد محشر مى شود كه صورتش خندان و بشاش است.

تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 121

81- فضیلت تلاوت سوره تكویر

احادیث متعددى در اهمیت این سوره و تلاوت آن نقل شده است : از جمله در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : من قراء سورة اذا الشمس كورت اعاذه الله تعالى ان یفضحه حین تنشر صحیفته : كسى كه سوره اذا الشمس كورت را بخواند خداوند او را از رسوایى در آن هنگام كه نامه هاى عمل گشوده مى شود حفظ مى كند.

در حدیث دیگرى از همان حضرت نقل شده كه فرمود: من احب ان ینظر الى یوم القیامة فلیقراء اذا الشمس كورت : كسى كه دوست دارد روز قیامت به من نظر كند سوره اذا الشمس كورت را بخواند.

این حدیث به شكل دیگرى نیز نقل شده : من سره ان ینظر الى یوم القیامة كانه راى عین  فلیقرا اذا الشمس كورت و اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت : كسى كه دوست دارد قیامت را بنگرد گویى با چشم مى بیند! سوره اذا الشمس كورت  و سوره اذا السماء انفطرت  و سوره اذا السماء انشقت  را بخواند زیرا در این سورهها نشانه هاى قیامت آنچنان بیان شده كه تلاوت كننده را گویى در مقابل صحنه قیامت قرار مى دهد.در حدیث دیگرى مى خوانیم كه به پیامبر اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلّم  گفتند: چرا اینقدر زود آثار پیرى در شما نمایان گشته ؟ فرمود: شیبتنى هود و الواقعه و المرسلات و عم یتسائلون و اذا الشمس كورت : سوره هود، و واقعه ، و مرسلات ، و عم ، و اذا الشمس كورت ، مرا پیر كرد زیرا آنچنان حوادث هولناك قیامت در اینها ترسیم شده است كه هر انسان بیدارى را گرفتار پیرى زودرس مى كند.

در حدیثى نیز امام صادق علیه السلام  آمده است : هر كس سوره عبس و تولىو اذا الشمس كورت ، را بخواند، در زیر بال و پر لطف پروردگار در جنت جاودان ، و در سایه لطف و كرامت الهى در باغهاى بهشت خواهد بود و این براى خداوند چیز مهمى نیست اگر اراده كند.

تعبیراتى كه در روایات بالا آمده به خوبى نشان مى دهد كه منظور تلاوتى است كه سر چشمه آگاهى و ایمان و عمل باشد.

 تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 166

82- فضیلت تلاوت این سوره انفطار

در حدیثى از امام صادق علیه السلام  مى خوانیم : من قراء هاتین السورتین اذا السماء انفطرت  و اذا السماء انشقت و جعلهما نصب عینه فى صلاة الفریضة و النافلة لم یحجبه من الله حجاب ، و لم یحجزه من الله حاجز، و لم یزل ینظر الى الله و ینظر الله الیه حتى یفرغ من حساب الناس : هر كس این دو سوره : سوره انفطار و سوره انشقاق را تلاوت كند، و آن دو را در نماز فریضه و نافله برابر چشم خود قرار دهد هیچ حجابى او را از خدا محجوب نمى دارد، و چیزى میان او و خداوند حائل نمى شود، پیوسته با چشم دل  به خدا مى نگرد و خدا با لطفش  به او نگاه مى كند، تا از حساب مردم فارغ شود.

مسلما نعمت بزرگ حضور در پیشگاه خدا، و از میان رفتن حجابها او و پروردگار، براى كسى است كه این دو سوره را در عمق جانش جاى دهد و خود را بر اساس آن بسازد، نه اینكه به لقلقه زبان اكتفا كند.

 تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 207و206

83- فضیلت تلاوت سوره مطففین

در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : من قراء سورة المطففین سقاه الله من الرحیق المختوم یوم القیامة : هر كس سوره مطففین را بخواند خدا او را از شراب طهور زلال و خالص كه دست احدى به آن نرسیده است در آن روز سیراب مى كند.

و در حدیثى از امام صادق علیه السلام  آمده است : من قراء فى فرائضه ویل للمطففین اعطاه الامن یوم القیامة من النار، و لم تره ، و لم یرها...: هر كس در نمازهاى فریضه خود سوره مطففین را بخواند خداوند امنیت از عذاب دوزخ را در قیامت به او عطا مى كند، نه آتش دوزخ او را مى بیند و نه او آتش دوزخ را پیدا است ، اینهمه ثواب و فضیلت و بركت براى كسى است كه خواندن آن را مقدمه اى براى عمل قرار دهد.

 تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 241

84- فضیلت تلاوت سوره انشقاق

  در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : من قراء سورة انشقت اعاذه الله ان یؤ تیه كتابه وراء ظهره : كسى كه سوره انشقاق را بخواند خداوند او را از اینكه در قیامت نامه اعمالش به پشت سرش داده شود در امان مى دارد!

و در كتاب ثواب الاعمال  از امام صادق علیه السلام  آمده است كه هر كس این دو سوره سوره انفطار و سوره انشقاق  را بخواند و در نماز فریضه و نافله برابر چشمش قرار دهد خداوند او را به خواسته هایش مى رساند، و چیزى میان او و خدا حائل نمى شود و پیوسته او به لطف  خداوند نظر مى كند و خداوند به او، تا از حساب مردم فارغ شود.

 تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 294

85- فضیلت سوره بروج

 در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : من قراء هذه السورة اعطاه الله من الاجر بعدد كل من اجتمع فى جمعة و كل من اجتمع یوم عرفه عشر حسنات ، و قرائتها تنجى من المخاوف و الشدائد: هر كس این سوره را بخواند خداوند به تعداد تمام كسانى كه در نماز جمعه اجتماع مى كنند، و تمام كسانى كه روز عرفه در عرفات  جمع مى شوند، ده حسنه به او مى دهد، و تلاوت آن انسان را از ترسها و شدائد رهایى مى بخشد.

با توجه به اینكه یكى از تفسیرهاى آیه و شاهد و مشهود روز جمعه و روز عرفه است ، و نیز با توجه به اینكه سوره حكایت از مقاومت شدید مؤ منان پیشین در برابر شدائد و فشارها مى كند، تناسب این پاداشها با محتواى سوره روشن مى شود، و در ضمن نشان مى دهد كه اینهمه اجر و پاداش از آن كسانى است كه آن را بخوانند و در آن بیندیشند و سپس عمل كنند.

تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 325

 86- فضیلت تلاوت سوره  طارق

 در حدیثى از پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : من قراءها اعطاه الله بعدد كل نجم فى السماء عشر حسنات  !: هر كس آن را تلاوت كند خداوند به تعداد هر ستاره اى كه در آسمان وجود دارد ده حسنه به او مى بخشد!.

و در حدیثى از امام صادق علیه السلام  آمده است من كان قرائته فى الفریضة و السماء و الطارق كان له عند الله یوم القیامة جاه و منزلة ، و كان من رفقاء النبیین و اصحابهم فى الجنة : هر كس در نماز فریضه سوره و السماء و الطارق را تلاوت كند در قیامت نزد خداوند مقام و منزلت عظیمى خواهد داشت ، و از دوستان پیامبران و یاران آنها در بهشت خواهد بود.

بدیهى است محتواى سوره و عمل به آن است كه اینهمه پاداش عظیم را ببار مى آورد نه تلاوت خالى از عمل.

 تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 356

 87- فضیلت تلاوت سوره اعلى

  روایات فراوانى رسیده : از جمله در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : من قرئها اعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف انزل الله على ابراهیم و موسى و محمد صلوات الله علیهم:

هر كسى سوره اعلى را بخواند خداوند به عدد هر حرفى كه بر ابراهیم علیه السلام  و موسى علیه السلام  و محمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم  نازل كرده ده حسنه به او عطا مى فرماید.

و در حدیث دیگرى از امام صادق علیه السلام  مى خوانیم : من قراء سبح اسم ربك الاعلى فى فرائضه او نوافله قیل له یوم القیامه ادخل الجنة من اى ابواب الجنة شئت ان شاءالله !

كسى كه سوره اعلى را در فرائض یا نوافل خود بخواند، روز قیامت به او گفته مى شود: از هر یك از درهاى بهشت مى خواهى وارد شو ان شاء - الله.

در روایات متعددى نیز آمده است هنگامى كه پیغمبر صلى اللّه علیه و آله و سلّم  یا ائمه هدى علیهم السلام  آیه سبح اسم ربك الاعلى  را مى خواندند بعد از آن به این دستور عمل كرده مى فرمودند سبحان ربى الاعلى .

و در روایت دیگرى آمده كه یكى از یاران على علیه السلام  مى گوید: بیست شب پشت سر آن حضرت نماز خواندم جز سوره سبح اسم ربك الاعلى را در نماز نمى خواند، و مى فرمود اگر مى دانستید چه بركاتى در آن است هر یك از شما در هر روز ده بار آن را تلاوت مى كردید، و هر كس ‍ آن را بخواند گویى كتب و صحف موسى و ابراهیم را تلاوت كرده است .

خلاصه از مجموعه روایاتى كه در این زمینه رسیده استفاده مى شود كه این سوره از اهمیت خاصى برخوردار است ، تا آنجا كه در حدیثى از على علیه السلام  مى خوانیم : این سوره محبوب پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  بود كان رسول الله صلى اللّه علیه و آله و سلّم  یحب هذه السورة سبح اسم ربك الاعلى .

 تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 380

88- فضیلت تلاوت سوره غاشیه

  در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : من قراءها حاسبه الله حسابا یسیرا: هر كس آن را تلاوت كند خداوند حساب او را در قیامت آسان مى كند.

و در حدیثى از امام صادق علیه السلام  مى خوانیم : كسى كه مداومت بر قرائت این سوره در نمازهاى فریضه یا نافله كند خداوند او را تحت پوشش رحمت خود در دنیا و آخرت قرار مى دهد، و در قیامت او را از عذاب آتش امان مى بخشد.

و مسلما این همه ثواب و فضیلت در صورتى عائد مى شود كه تلاوت انگیزه اندیشه و عمل گردد.

تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 412

89- فضیلت تلاوت سوره  فجر

 در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم : من قراءها فى لیال عشر غفر الله له و من قراءها سائر الایام كانت له نورا یوم القیامة : كسى كه آن را در شبهاى دهگانه ده شب اول ذى الحجة  بخواند خداوند گناهان او را مى بخشد، و كسى كه در سایر ایام بخواند نور و روشنایى خواهد بود براى روز قیامتش.

و در حدیثى از امام صادق علیه السلام  مى خوانیم : سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب بخوانید كه سوره حسین بن على علیه السلام  است ، هر كس آن را بخواند با حسین بن على علیه السلام  در قیامت در درجه او از بهشت خواهد بود.

معرفى این سوره به عنوان سوره حسین بن على علیه السلام  ممكن است به خاطر این باشد كه مصداق روشن نفس مطمئنه  كه در آخرین آیات این سوره مخاطب واقع شده حسین بن على علیه السلام  است ، همانگونه كه در حدیثى از امام صادق علیه السلام  ذیل همین آیات آمده است.

و یا به خاطر اینكه لیالى عشر شبهاى دهگانه  یكى از تفسیرهایش ‍ شبهاى دهگانه آغاز محرم است كه رابطه خاصى با حسین بن على علیه السلام  دارد.

و به هر حال اینهمه پاداش و فضیلت از آن كسانى است كه تلاوت آن را مقدمه اى براى اصلاح خویش و خودسازى قرار دهند.

 تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 438

 90- فضیلت تلاوت سوره  بلد

از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  نقل شده كه فرمود: من قراءها اعطاه الله الامن من غضبه یوم القیامة : كسى كه سوره بلد را بخواند خداوند او را از خشم خود در قیامت در امان مى دارد.

و در حدیثى از امام صادق علیه السلام  مى خوانیم : كسى كه در نماز واجب سوره لا اقسم بهذا البلد را بخواند، در دنیا از صالحان شناخته خواهد شد، و در آخرت از كسانى شناخته مى شود كه در درگاه خداوند مقام و منزلتى دارد، و از دوستان پیامبران و شهدا و صالحین خواهد بود.

تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 4

91- فضیلت تلاوت سوره الشمس

 در فضیلت تلاوت این سوره همین بس كه در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است : من قراءها فكانما تصدق بكل شى ء طلعت علیه الشمس و القمر!: هر كس آن را بخواند گوئى به تعداد تمام اشیائى كه خورشید و ماه بر آنها مى تابد در راه خدا صدقه داده است .

و مسلما این فضیلت بزرگ از آن كسى است كه محتواى بزرگ این سوره كوچك را در جان خود پیاده كند، و تهذیب نفس را وظیفه قطعى خود بداند.

 تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 36

 92- فضیلت تلاوت سوره اللیل

در فضیلت تلاوت این سوره از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است كه فرمود: من قراءها اعطاه الله حتى یرضى ، و عافاه من العسر و یسر له الیسر: هر كس این سوره را تلاوت كند خداوند آنقدر به او مى بخشد كه راضى شود، و او را از سختیها نجات مى دهد و مسیر زندگى را براى او آسان مى سازد.

 تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 66

93- فضیلت سوره الضحى

فضیلت این سوره همین بس كه در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  نقل شده است من قراءها كان ممن یرضاه الله ، و لمحمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم  ان یشفع له و له عشر حسنات بعدد كل یتیم وسائل !: هر كس آن را تلاوت كند از كسانى خواهد بود كه خدا از آنها راضى مى شود و شایسته است كه محمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم  براى او شفاعت كند و به عدد هر یتیم و مسكین سؤ ال كننده ده حسنه براى او خواهد بود.

و این همه فضیلت از آن كسى است كه آنرا بخواند و در عمل پیاده كند.

تفسیر نمونه جلد 27 صفحه92

94- در فضیلت تلاوت سوره ا لم نشرحانشراح

 در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مى خوانیم كه فرمود: من قراءها اعطى من الاجر كمن لقى محمدا صلى اللّه علیه و آله و سلّم  مغتما ففرج عنه : هر كس این سوره را بخواند پاداش كسى را دارد كه محمد صلى اللّه علیه و آله و سلّم  را غمگین دیده و اندوه را از قلب او زدوده است. .

تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 119

95- فضیلت سوره تین

 در حدیثى از پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم  آمده است : من قراءها اعطاه الله خصلتین : العافیة و الیقین ما دام فى دار الدنیا، فاذا مات اعطاه الله من الاجر بعدد من قراء هذه السورة صیام یوم !:

هر كس این سوره را بخواند خداوند دو نعمت را مادامى كه در دنیا است به او مى بخشد: سلامت و یقین ، و هنگامى كه از دنیا برود به تعداد تمام كسانى كه این سوره را خوانده اند ثواب یك روز روزه به عنوان پاداش به او مى بخشد. این سوره در مكه نازل و آیه و هذا البلد الامین كه در آن سوگند به شهر مكه با اسم اشاره نزدیك یاد شده دلیل بر آن است.

تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 136
ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 شهریور 1389 توسط فاضل
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک| بازپخش : بانک جامع قالب های فارسی